Volledig

Volledig, contradictio in terminis
definitie van gemis

Immers als je lief is heengegaan
is vol van leegte je bestaan